Eenheid en eendracht vestigen in Enkhuizen

Lokale bahá’í activiteiten in Enkhuizen

Eenheid en eendracht vestigen in de wereld begint lokaal. In je eigen wijk, buurt of straat bouwen de Bahá’ís en de vrienden van de bahá’ís aan de fundamenten van wereldvrede. De bahá’í principes zoals onder andere, liefde betonen jegens allen die uw pad kruisen, geen vooroordelen hebben, dienstbaar zijn aan anderen, betrouwbaar zijn, komen tot uiting in de lokale realiteit doormiddel van verschillende activiteiten die bijdragen aan een wereld waar vrede en harmonie de boventoon voeren. Iedereen kan dit pad van dienstbaarheid bewandelen. Een pad waarop ieder in eigen tempo, elkaar helpend, bijdraagt aan een mooier Amsterdam.

Dit pad van dienstbaarheid gaat uit van een tweezijdig moreel doel: het bijhouden van de eigen spirituele groei en bijdragen aan de transformatie van de samenleving. Deze doelen zijn onlosmakelijk met elkaar vervlochten.

In een gemeenschap waar gesprekken over de geestelijke dimensie van het menselijk bestaan ​​wortel schieten, ontstaan van nature bijeenkomsten voor gebed en meditatie. Er zijn geen rituelen, niemand heeft een speciale rol. De bijeenkomsten bestaan ​​grotendeels uit het lezen van gebeden en passages uit de bahá’í heilige teksten in een informele, maar respectvolle sfeer.

In deze eenvoudige bijeenkomsten ontstaat een geest van gezamenlijke aanbidding. Deze geest begint dan de gezamenlijke inspanningen van de gemeenschap te doordringen. Deze geestelijke ontmoetingen zijn open voor iedereen en worden gehouden in tal van plaatsen in Nederland.

“Meditatie is de sleutel tot het openen van de deuren der mysteriën. In die toestand keert de mens zich in zichzelf … in die subjectieve gemoedstemming wordt hij ondergedompeld in de oceaan van geestelijk leven en kan hij de geheimen der dingen ontwarren.” – ‘Abdu’l-Bahá

Het gezin vormt de hoeksteen van de samenleving. Een fundamentele rol van het gezin is kinderen grootbrengen die verantwoordelijkheid nemen voor zowel hun eigen geestelijke groei als voor hun deelname aan de vooruitgang van de wereld. De gemeenschap speelt hier ook een belangrijke rol in. Bahá’ís bieden daarom in de wijk kinderklassen aan voor de leeftijd van 4-11 jaar. Zij zien de jonge generatie als de meest waardevolle schat die een gemeenschap kan bezitten.

In hen ligt de belofte en garantie voor de toekomst. Echter om deze belofte te realiseren dienen kinderen geestelijk opgevoed te worden. In een wereld waar de vreugde en onschuld van de kindertijd zo gemakkelijk kan worden overweldigd door het aanhoudende nastreven van materialistische doeleinden, is de morele en spirituele opvoeding van kinderen van vitaal belang.

Aan jeugd en jongeren is een speciale rol toebedeeld. In hen – alhoewel soms afgeschilderd als problematisch – zien we onbaatzuchtigheid, een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, gretigheid om over de wereld te leren en een verlangen een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Bahá’ís zetten samen met vrienden in de wijk jeugdgroepen op voor de jeugd van 12 tot 15 jaar, waarbij jongeren leren zich hiervoor in te zetten. Jongeren leven daardoor bewuster en zijn in staat positieve en negatieve krachten in de wereld te analyseren die invloed hebben op hun denken en doen. In jonge mensen vormen zich morele structuren die zij hun leven lang kunnen benutten. Kortom, jongeren krijgen gereedschap aangereikt om hun ware identiteit als nobel wezen te ontwikkelen en zij helpen de jeugd te navigeren door een cruciale periode in hun leven.

Door het ontwikkelen van geestelijke kwaliteiten (deugden), intellectuele vermogens en capaciteiten voor dienstbaarheid aan de samenleving gaan jeugd en jongeren zichzelf zien als voorvechters voor positieve verandering in de wereld.

“… dat ieder van u mag worden als een onverschrokken leeuw die zich beweegt over de velden van menselijke volmaaktheid en als een door muskus verzadigde wind die waait over de weidevelden van deugdzaamheid.” – ‘Abdu’l-Bahá

Overal zijn bahá’ís en hun vrienden bezig met een wereldwijd leerproces dat helpt om hun capaciteit op te bouwen om de mensheid te dienen. Het vergroten van deze persoonlijke capaciteit kan worden beschouwd als het bewandelen van een pad van dienstbaarheid. Dit wordt gedaan in een reeks cursussen gebaseerd op de Bahá’í-geschriften, ontwikkeld door het Ruhi-Instituut.

Voor al diegenen die, bezorgd over de toekomst van de mensheid, verlangen naar de verbetering van de wereld, stellen we hier het eerste boek in onze hoofdreeks van cursussen beschikbaar, Bespiegelingen over het Leven van de Geest. Het boek is beschikbaar voor iedereen die wenst deel te nemen aan het mondiale gesprek dat in de Bahá’í-gemeenschappen overal ter wereld gevoerd wordt over de verbetering van de wereld.

Iedereen wordt dan ook gevraagd om het boek te bestuderen en de inhoud ervan te bespreken met een paar vrienden. U bent van harte welkom om contact op te nemen als u het boek bij u in de buurt of online wilt bestuderen.

Bahá’ís spannen zich in doormiddel van sociale actie die is gericht op het bevorderen van het sociale en materiële welzijn van mensen van alle rangen en standen, ongeacht hun geloofsovertuiging of achtergrond. Dergelijke inspanningen worden gemotiveerd door de wens om de mensheid te dienen en bij te dragen aan constructieve sociale verandering. Samen vertegenwoordigen ze een groeiend leerproces dat zich bezighoudt met de toepassing van de leringen van Bahá’u’lláh, samen met kennis die is verzameld vanuit verschillende gebieden van het menselijk welzijn op de sociale realiteit.

Voor Bahá’ís wordt sociale actie nagestreefd in de overtuiging dat elke bevolking het pad van haar eigen vooruitgang in handen heeft. Sociale verandering is geen project dat de ene groep mensen uitvoert ten behoeve van een andere.

Op elk moment, in sociale ruimtes op alle niveaus van de samenleving, is er een reeks lopende discourses die zich bezighouden met verschillende aspecten van het welzijn en de vooruitgang van de mensheid: discourses over onderwerpen als de gelijkheid van vrouwen en mannen, vrede, bestuur, volksgezondheid , en ontwikkeling, om er maar een paar te noemen.

Bahá’í streven ernaar om een bijdrage te leveren aan deze discourses. Dit wordt gedaan door een ​​leerhouding aan te nemen en een oprecht gesprek aan te gaan. Het doel is niet om specifieke oplossingen aan te rijken voor de problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, zoals klimaatverandering, de gezondheid van vrouwen, voedselproductie en armoedebestrijding. Toch willen de Bahá’ís van Utrecht graag bijdragen aan deze discourses. Doormiddel van het delen van wat ze leren in hun pogingen om Bahá’u’lláh’s leringen in de praktijk te brengen. Om de beschaving vooruit te helpen en om te leren met en van andere gelijkgestemde individuen en groepen en zo bij te dragen aan deze discourses.

Een van de manieren waarop de Bahá’í-gemeenschap capaciteit voor dit doel opbouwt, is door middel van seminars voor studenten. Deze seminars worden uitgevoerd door het Institute for Studies in Global Prosperity (ISGP) op nationaal en internationaal niveau en onderzoekt onderwerpen die vooral relevant zijn voor studenten en young professionals.

Ben je student of geïnteresseerd om deel te nemen aan deze discourses dan ben je van harte welkom om contact op te nemen om deel te nemen aan een seminar of discourse.

Video

© Copyright - Bahá'ís van Enkhuizen en omstreken